A+ A A-

Tuyển tập bài giảng Tiếng Anh 6 - Collection English Lectures Grade 6

Tuyển tập bài giảng Tiếng Anh 6 - Collection English Lectures  Grade 6
 • Slide0

 • Unit 1. Greetings (58 bài)

  Unit 2. At school (100 bài)

  Unit 3. At home (90 bài)

  Unit 4. Big or small? (264 bài)

  Unit 5. Things I do (332 bài)

  Unit 6. Places (391 bài)

  Unit 7. Your house (221 bài)

  Unit 8. Out and about (232 bài)

  Unit 9. The body (156 bài)

  Unit 10. Staying healthy (229 bài)

  Unit 11. What do you eat? (212 bài)

  Unit 12. Sports and pastimes (384 bài)

  Unit 13. Activities and the seasons (406 bài)

  Unit 14. Making plans (310 bài)

  Unit 15. Countries (197 bài)

  Unit 16. Man and the environment (67 bài)

  Ngoài chương trình SGK (224 bài)

  Resources

  Free Lectures