A+ A A-

Bài giảng Tiếng Anh 8

 

English 8 Free Lectures - Tổng hợp Bài giảng Tiếng Anh 8

Đây là tổng hợp những bài giảng Tiếng Anh Lớp 8 - Dành cho thầy cô giáo và các bạn quan tâm đến việc dạy và học Tiếng Anh 8. Thầy cô chỉ việc nhấp vào link dưới để dẫn đến bài học cụ thể. Chúc thầy cô và các bạn vui vẻ.

English 8 – Unit 1 : My Friends – Lesson 1- Getting stared - Listen and read

English 8 – Unit 1: My Friends – Lesson 2- Speak & Listen

English 8 – Unit 1: My Friends – Lesson 3 - Read

English 8 – Unit 1: My Friends – Lesson 4 - Write

English 8 – Unit 1 : My Friends – Lesson 5- Language focus

English 8 – Unit 2 : Making Arrangements – Lesson 1 - Getting stared Listen and read

English 8 – Unit 2 : Making Arrangements – Lesson 2 - Speak + Language focus 1,2

English 8 – Unit 2 : Making Arrangements – Lesson 3- Listen + Language focus 3

English 8 – Unit 2 : Making Arrangements – Lesson 4 - Read

English 8 – Unit 2 : Making Arrangements – Lesson 5 – Write

English 8 – Unit 3 : At home – Lesson 1 – Getting stared - Listen and read

English 8 – Unit 3 : At home – Lesson 2 - Speak

English 8 – Unit 3 : At home – Lesson 3 - Listen

English 8 – Unit 3 : At home – Lesson 4 - Read

English 8 – Unit 3 : At home – Lesson 5 - Write

English 8 – Unit 3 : At home – Lesson 5 - Language focus

English 8 – Revision

English 8 - Test 1 + Check the test

English 8 – Unit 4 : Our past – Lesson 1 - Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 4 : Our past – Lesson 2- Speak + Language focus 4

English 8 – Unit 4 : Our past – Lesson 3 - Listen +Language focus 1,2,3

English 8 – Unit 4 : Our past – Lesson 4 - Read

English 8 – Unit 4 : Our past – Lesson 5- Write

English 8 – Unit 5 : Study habits – Lesson 1- Getting stared -    Listen and read

English 8 – Unit 5 : Study habits – Lesson 2- Speak &  Listen

English 8 – Unit 5 : Study habits – Lesson 3- Read

English 8 – Unit 5 : Study habits – Lesson 4- Write

English 8 – Unit 5 : Study habits – Lesson 5- Language focus

 

English 8 – Unit 6 :The Young Pioneers Club – Lesson 1- Getting starte- Listen and read

English 8 – Unit 6 :The Young Pioneers Club – Lesson 2- Speak & Listen

English 8 – Unit 6 :The Young Pioneers Club – Lesson 3- Read

English 8 – Unit 6 :The Young Pioneers Club – Lesson 4- Write

English 8 – Unit 6 :The Young Pioneers Club – Lesson 5- Language focus

English 8 – Revision

English 8 – Test 2 + Check the test

 

English 8 – Unit 7 : My neighborhood – Lesson 1- Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 7 : My neighborhood – Lesson 2- Speak

English 8 – Unit 7 : My neighborhood – Lesson 3- Listen

English 8 – Unit 7 : My neighborhood – Lesson 4- Read

English 8 – Unit 7 : My neighborhood – Lesson 5- Write

English 8 – Unit 7 : My neighborhood – Lesson 6- Language focus

English 8 – Unit 8 : Country life & City life – Lesson 1- Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 8 : Country life & City life – Lesson 2- Speak & Listen

English 8 – Unit 8 : Country life & City life – Lesson 3- Read

English 8 – Unit 8 : Country life & City life – Lesson 4- Write

English 8 – Unit 8 : Country life & City life – Lesson 5- Language focus

 

English 8 – Revision &

FIRST TERM TEST

English 8 – Unit 9 : A first - aid course – Lesson 1- Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 9 : A first - aid course – Lesson 2- Speak & Listen

English 8 – Unit 9 : A first - aid course – Lesson 3- Read

English 8 – Unit 9 : A first - aid course – Lesson 4- Write

English 8 – Unit 9 : A first - aid course – Lesson 5- Language focus

English 8 – Unit 10 : A Recycling – Lesson 1- Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 10 : A Recycling – Lesson 2- Speak & Listen

English 8 – Unit 10 : A Recycling – Lesson 3- Read

English 8 – Unit 10 : A Recycling – Lesson 4- Write

English 8 – Unit 10 : A Recycling – Lesson 5- Language focus

English 8 – Unit 11 : Traveling Around Vietnam – Lesson 1- Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 11 : Traveling Around Vietnam – Lesson 2- Speak  + Language focus 4

English 8 – Unit 11 : Traveling Around Vietnam – Lesson 3- Listen +Language focus 1,2,3

English 8 – Unit 11 : Traveling Around Vietnam – Lesson 4- Read

English 8 – Unit 11 : Traveling Around Vietnam – Lesson 5- Write

English 8 – Revision

English 8 – Test 3 + Check the test

English 8 – Unit 12 : A Vacation Abroad – Lesson 1- Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 12 : A Vacation Abroad – Lesson 2- Speak

English 8 – Unit 12 : A Vacation Abroad – Lesson 3- Listen + Language focus 1,2

English 8 – Unit 12 : A Vacation Abroad – Lesson 4- Read

English 8 – Unit 12 : A Vacation Abroad – Lesson 5- Write + Language focus 3

English 8 – Unit 13 : Study habits – Lesson 1- Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 13: Study habits – Lesson 2- Speak &  Listen

English 8 – Unit 13 : Study habits – Lesson 3- Read

English 8 – Unit 13 : Study habits – Lesson 4 -  Write

English 8 – Unit 13 : Study habits – Lesson 5- Language focus

 

English 8 – Unit 14 : Wonders of the world – Lesson 1- Getting started - Listen and read

English 8 – Unit 14 : Wonders of the world – Lesson 2- Speak  + Language focus 2

English 8 – Unit 14 : Wonders of the world – Lesson 3- Listen + Language focus 3,4

English 8 – Unit 14 : Wonders of the world – Lesson 4- Read + Language focus 1

English 8 – Unit 14 : Wonders of the world – Lesson 5- Write