A+ A A-

Articles

10 Activities for Teaching Vocabulary English In Primary School

10 Activities for Teaching Vocabulary English  In Primary School

10 ACTIVITIES FOR TEACHING VOCABULARY

Activities 1:  4 corners

-         Dán Flashcards vừa dạy hoặc dạy ở bài trước lên đều khắp bảng .

-         Tập trung học sinh thành 2,3 hàng dọc, đứng đối diện bảng.

-         Giáo viên đọc to ngẫu nhiên một từ dán trên bảng.

-         Học sinh phải chạy đến, chạm tay vào từ đó và đọc to.

-         Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.

Read more: 10 Activities for...