A+ A A-

Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2

 

Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2-   

 

Bài 3. Chọn và khoanh vào A, B, C, hoặc D trước đáp án đúng (2 điểm)

 

1.  I want ............ apple.      

                   A. a                    B. an               C. two           D. five            

2.  I am ………… . I want juice.                                            

                   A. thirsty            B. hungry       C. fine           D. fat

3.  What ……… you like?             

                   A. are                B. is                C. do             D. can            

4.  Look! There …. a dog. I like dogs.

                   A. am                B. can             C. are            D. is 

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).

      1. color / like / you / do / What /?

-----------------------------------------------------------------

2. favorite / My / is / color / brown /.

-----------------------------------------------------------------

3. and / I / ice-cream / want / cake /.

 -----------------------------------------------------------------

4. like / you / rabbits / Do /?

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

>>>>>Nhấn vào đây để

-- Tải miễn phí  đề thi từ >>>>> Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2   

-- Tải miễn phí  đề thi từ >>>>> Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2