----
Category: De Thi Tieng Anh 4

 

Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2-   

 

Bài 3. Chọn và khoanh vào A, B, C, hoặc D trước đáp án đúng (2 điểm)

 

1.  I want ............ apple.      

                   A. a                    B. an               C. two           D. five            

2.  I am ………… . I want juice.                                            

                   A. thirsty            B. hungry       C. fine           D. fat

3.  What ……… you like?             

                   A. are                B. is                C. do             D. can            

4.  Look! There …. a dog. I like dogs.

                   A. am                B. can             C. are            D. is 

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).

      1. color / like / you / do / What /?

-----------------------------------------------------------------

2. favorite / My / is / color / brown /.

-----------------------------------------------------------------

3. and / I / ice-cream / want / cake /.

 -----------------------------------------------------------------

4. like / you / rabbits / Do /?

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

>>>>>Nhấn vào đây để

-- Tải miễn phí  đề thi từ >>>>> Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2   

-- Tải miễn phí  đề thi từ >>>>> Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 2   

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction