Trọn bộ giáo trình Let's Go 1-6


Trọn bộ giáo trình Let's Go 1-6

Trọn bộ giáo trình Let's Go 1-6 + Begin & Starter. Chương trình Let’s go dùng phổ biến cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học. Dùng cả sách và CD đi kèm.
Author: Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham
Publisher: Oxford University Press
File type: MP3, PDF, EXE, ISO

 

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 1 

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 2 

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 3 

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 4 

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 5