A+ A A-

Tiếng Anh Tiểu học - Unit 1 : Bài học 2 - Bạn tên là gì?

1. Introduction:

This is the lecture of Tiếng Anh Tiểu học Unit 1 : Bài học 2 Cách hỏi tên trong Tiếng Anh Trong bài học này em ôn lại với các cách chào thông thường trong Tiếng Anh, cách giới thiệu tên mình và cách hỏi kia là ai ? cách đánh vần tên mình bằng tiếng Anh

2. Từ mới - Vocabulary :

Friend = Bạn

School = trường

Teacher = thầy cô

Parrot = con vẹt

Who's that? = Đó là ai

3. Đọc đoạn hội thoại - Read aloud dialouge

- Hello. What's your name ? - Chào, Bạn tên là gì vậy?

- Cindy - Xin - đi

- Cindy? How do you spell it? - Xin - đi á? Nó đánh vần thế nào đấy nhỉ?

- C - I -N - D - Y.

4. Xem Video bài học trên TutEnglish.com

5. Nhớ gì ở bài học này

Thường, bạn sẽ không cần hỏi tên mà tự người đó sẽ giới thiệu tên của họ. Nhưng trong trường hợp họ không nói bạn có thể hỏi như sau:

  • What is your name?  Tên bạn là gì?

Nếu bạn muốn họ lặp lại tên của họ, bạn có thể nói:

  • What was that again?  Là gì ạ?
  • Excuse me?  Xin lỗi?
  • Pardon me?  Xin nhắc lại ạ.

>>>Nhấp vào đây để đọc Bảng chữ cái Tiếng Anh

<------Read some infomation about this Lesson------>

6. Download this lesson on TutEnglish.com

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Danh sách các bài học Vocabulary You Tube Giáo án Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______