A+ A A-

Tiếng Anh Tiểu học - Unit 1 : Bài học 3 -  Bye Chào tạm biệt bằng Tiếng Anh

1. Introduction:

This is the lecture of Tiếng Anh Tiểu học Unit 1 : Bài học 3 Cách Chào tạm biệt  trong Tiếng Anh Trong bài học này em học các cách chào tạm biệt thông thường trong Tiếng Anh, cách dùng "This is - Đây là"

2. Từ mới - Vocabulary :

-  Bye!    = Tạm biệt
-  Goodbye!   = Chào tạm biệt
-  Bye for now!    = Đã đến lúc nói lời tạm biệt
-  See you! / See ya!    = Hẹn gặp lại nhé!
-  Be seeing you!    = Tạm biệt nhau rồi!
- See you soon!    = Hẹn gặp sau nhé
- I’m off.    = Mình đi đây! Chào nhé!
-  Cheerio!    = Ở lại vui vẻ nhé!
- Catch you later!    = Gặp nhau dịp khác nhé!
- Good night!     = Chúc ngủ ngon!

3. Đọc đoạn hội thoại - Read aloud dialouge

Hello, everyone My name is Cindy.= Chào các bạn, Tên của tớ là Xin - đi

This is my friend, Eddy.  = Đây là bạn tớ, Cậu Ét - đi

And this is my teacher,  miss Paker. = Còn , đây là cô giáo của tớ. cô Pác - cơ

Look this is my dog, Jessie!= Hãy xem này, Đây là chú chó của tớ, con Rét - si

 

4. Xem Video bài học trên TutEnglish.com

5. Nhớ gì ở bài học này

a) Có rất nhiều cách chào tạm biệt trong Tiếng Anh

b) Sự khác nhau giữa " bye" và "good bye"

"'Bye" là cách nói thông thường để  chào tạm biệt ai đó bằng  Tiếng Anh . Còn nói "Good bye"  cũng là cách chào tạm biệt khi phải xa ai , Nó trang trọng hơn , không suồng sã, trong những hoàn cảnh thích hợp như; Bạn phải xa rời một ai đó mà có thể bạn sẽ không gặp lại nữa. Nó nhẹ hơn từ " từ biệt" hay " vĩnh biệt" mang tâm trạng buồn. Hay khi bạn giận dữ bạn sẽ nói " good  bye!".

Hãy quan sát đoạn hội thoại sau:

    Nam: See you later.

    Ha: OK, have a good one.

   Nam: You too. 'Bye.

    Hà : 'Bye.

>>>Nhấp vào đây để đọc Bảng chữ cái Tiếng Anh

<------Read some infomation about this Lesson------>

6. Download this lesson on TutEnglish.com

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Danh sách các bài học Vocabulary You Tube Giáo án Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______