A+ A A-

 Unit 2 : Bài học 1 - Family and Friends - Gia đình và những người bạn

1. Introduction:

This is the lecture of Tiếng Anh Tiểu học Unit 2 : Bài học 1 Who's that? - Đó là ai trong Tiếng Anh Trong bài học này em học các cách hỏi " Who's that?  Kia là ai?" , That is dùng khác  "This is - Đây là" ở chỗ nào ?

2. Từ mới - Vocabulary :

Genie = Vị Thần đèn

Lamp = Cái đèn dầu

father = Bố

Sister = Chị gái

Grandfather = Ông

Grandmother  = Bà

Brother = Anh trai, em trai

Mother = Mẹ, má,

3. Đọc đoạn hội thoại - Read aloud dialouge

Oscar : - Is this your family , Wendy? = Đây là  gia đình bạn, hả  Wen – đi?

Wendy : - Yes. This is my mother, Ann. =Đúng đấy, Đây là mẹ tớ, bà An

               -  And, that’s my father, Bob. = Còn kia  là bó tớ, Ông Bốp.

Oscar : - Is this your bother? = Đây là anh trai bạn hả?

Wendy : - Yes. His name is Tom. ừ, Phải rồi. Tên anh ấy là Tôm.

              - And, that’s my sister, Lucy. = Còn, Kia là chị gái tớ, Chị Lu – si.

              - This is my grandfather and my grandmother, Bill and Doris. = Đây là ông tớ và bà tớ.

Oscar : - Woww, is this a magic lamp? = ồ, Đây là chiếc đèn thần kì phải không?

Wendy : - Yes, and this is our genie, Masid. = Đúng đấy, Đó là vị thần đèn của gia đình tớ, Ngài Ma - rít

Masid : - Hello, Oscar! = Chào cháu , Ốt – Ca

4. Xem Video bài học trên TutEnglish.com

5. Nhớ gì ở bài học này

"this is - Đây là" còn " That is - Kia là " là những đại từ chỉ định dùng để chỉ , trỏ sự vật  tới 1 đối tượng.
+ Nếu một vật nào đó, ai đó ... ở gần em. Em chỉ tay tới vật đó và Em sẽ nói " This is a ...Đây là một..."
Ví dụ: This is a book. = Đây là quyển sách
            hay This is a boy. = Đây là một cậu bé

+ Nếu một vật nào đó, ai đó ... ở xa nơi em đang đứng, không thể với tay tới được . Em chỉ tay tới vật đó và Em sẽ nói " That is a ... - Kia là một "
Ví dụ: That  is a book. = Kia là quyển sách
            hay That is a boy. = Kia  là một cậu bé

>>>Nhấp vào đây để đọc Bảng chữ cái Tiếng Anh

<------Read some infomation about this Lesson------>

6. Download this lesson on TutEnglish.com

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Danh sách các bài học Vocabulary You Tube Giáo án Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______