Mẹo làm tốt bài tập câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào 10 ( Phần 1)

Mẹo làm tốt các dạng câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào  10 ( Phần 1) Mẹo làm tốt bài tập câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào 10 ( Phần 1) 

 Đây là video nhỏ , hướng dẫn các bạn học sinh Lớp 9 có những mẹo tốt nhất để làm bài tập về câu bị động Passive voice có trong đề thi tuyển sinh Tiếng Anh vào Lớp 10 với kết quả cao hay có hướng làm nhanh bài thi Tiếng Anh Tốt nghiệp Trung học phổ thông với kết quả cao. Các bạn nhớ đón xem phần 2

1. Cấu trúc câu bị động:

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

 

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ ở dạng phân từ 2)

Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia động từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, động từ TO BE được chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

  They planted a tree in the garden. (Họ đã trồng một cái cây ở trong vườn.)

     S1      V         O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) Lưu ý: “By them” có thể bỏ đi trong câu.

      S2      be    V (PII)

Nếu là loại động từ có 2 tân ngữ, muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào người ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ nhưng thông thường chủ ngữ hợp lý của câu bị động là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

 

*** Lưu ý chung:

  1. Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được bỏ đi trong câu bị động

Ví dụ:  Someone stole my motorbike last night. (Ai đó lấy trộm xe máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe máy của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

  1. Nếu là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng 'by', nhưng gián tiếp gây ra hành động thì dùng 'with'

  Xem tiếp: >>>>Mẹo làm tốt các dạng câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào  10 ( Phần 2) 

 

Top