Print

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 1 My new school

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 1 My new school

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng ANh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 1: My New School - Lesson 1: Getting Started - A special day - Giáo án này do giáo viên tiếng Anh giàu kinh nghiệm biên soạn, đã được  hội đồng sư phạm - tổ  Ngoại ngữ thẩm định rất kĩ càng, Cách soạn được dựa  trong Sách giáo viên của bộ sách giáo khoa mới này. Nếu thầy cô có sách giáo viên Tiếng Anh 6 mới , thầy cô  có thể nhận thấy phần hướng dẫn dạy trong sách rất chi tiết và sát nội dung, công việc của giáo viên  là chỉ cần thay đổi một số chỗ để nó phù hợp với đặc điểm của học sinh nơi thầy cô đang dạy. Về hình thức mình soạn giáo án này theo dạng chia cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn.

 

Unit 1: My New School - Lesson 1: Getting Started - A special day
By the end of this lesson, students can know the key language and structures to be learnt in this unit.
+ Vocabulary: the items related to the school.
+  Structures: The present simple and the present continuous tense.

Unit 1: My New School - Lesson 2: A Closer Look 1
By the end of this lesson, students can pronounce correctly the sounds // and // in isolation and in context.
+ Vocabulary: the subjects in the school.
+ Structures: The present simple. The combinations: to study, to have, to do, to play + Noun.

Unit 1: My New School - Lesson 3: A Closer Look 2
By the end of this lesson, students can use the present simple and the present continuous.
+ Structures: The present simple and present continuous tense.

Unit 1: My New School - Lesson 4: Communication
By the end of this lesson, students can use appropriate questions when making new friends at a new school.
+ Vocabulary: pocket money, remember, share, help, classmate.
+ Structures: The present simple tense.

Unit 1: My New School - Lesson 5: Skill 1
By the end of this lesson, students can read and talk about school activities, subjects, and what Ss do at school.
+ Vocabulary: boarding, surrounded, international, creative
+ Structures: The present simple tense.

Unit 1: My New School - Lesson 6: Skill 2
By the end of this lesson, students can listen to get information about school activities and write a webpage for their school, using correct punctuation.
+ Vocabulary: webpage, punctuation.
+ Structures: The present simple and present continuous tense.

Unit 1: My New School - Lesson 7: Looking Back
By the end of this lesson, students can review all what they have learnt in this unit.
+ Vocabulary: webpage, punctuation.
+ The present simple and present continuous tense. Verb (study, have, do, play) + Noun

Download this Lesson Plans

>>> Click here to download this test  from >>>Giáo án Tiếng Anh 6 mới - Unit 1: My New School - Lesson 1: Getting Started - A special day

>>> Click here to download this test  from >>>Giáo án Tiếng Anh 6 mới - Unit 1: My New School - Lesson 1: Getting Started - A special day

Click links for download more 6th English  Lesson Plans

Unit 1 Unit 2
Unit 3 Unit 4
Unit 5 Unit 6
Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12