Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 3

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 3

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 3: My Friends -  Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.Unit 3: My Friends - Lesson 1: Getting Started - A surprise guess
By the end of this lesson, students can know the key language and structures to be learnt in this unit.
+ Vocabulary: the lexical items related to the topic “My friends”.
+ Structures: Verbs be and have for descriptions.The Present continuous for future

Unit 3: My Friends - Lesson 2: A Closer Look 1
By the end of this lesson, students can pronounce correctly the sounds /b/ and /p/ in isolation and in context; use vocabulary and structures about body parts and appearance.
+. Vocabulary: the vocabulary about body parts and appearance.
+. Structures: Verbs be and have for descriptions.The Present continuous for future.

Unit 3: My Friends -  A Closer Look 2
By the end of this lesson, students can use the present continuous to talk about future plans and arrangements.
+ Vocabulary: the lexical items related to the topic “My friends”.
+Structures:Verbs be and have for descriptions.The Present continuous for future.

Unit 3: My Friends - Lesson 4: Communication
By the end of this lesson, students can read for specific and general information in texts.
+ Vocabulary: the lexical items related to the topic “My friends”.
+ Structures:Verbs be and have for descriptions.The Present continuous for future.


Unit 3: My Friends - Lesson 5: Skill 1
By the end of this lesson, students can use read for specific and general information in texts including advertisements and emails.
+ Vocabulary: the lexical items related to the topic “My friends”.
+Structures:Verbs be and have for descriptions.The Present continuous for future.

Unit 3: My Friends - Lesson 6: Skill 2
By the end of this lesson, students can listen for specific ideas and write an entry for a magazine using notes.
+ Vocabulary: the lexical items related to the topic “My friends”.
+ Structures:Verbs be and have for descriptions.The Present continuous for future.

Unit 3: My Friends - Lesson 7: Looking Back
By the end of this lesson, students can review all what they have learnt in this unit.
+ Vocabulary: the lexical items related to the topic “My friends”.
+ Structures:Verbs be and have for descriptions.The Present Continuous for future.

Download this Lesson Plans

>>> Click here to download this test from >>>Giáo án Tiếng Anh 6 mới - Unit 3: My Friends

>>> Click here to download this test from >>>Giáo án Tiếng Anh 6 mới - Unit 3: My Friends

Click links for download more 6th English Lesson Plans

Unit 1 Unit 2
Unit 3 Unit 4
Unit 5 Unit 6
Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12
Top