A+ A A-

Unit 2 : Bài học 1 - Family and Friends - Gia đình và những người bạn

This is the lecture of Tiếng Anh Tiểu học Unit 2 : Bài học 1 Who's that? - Đó là ai trong Tiếng Anh Trong bài học này em học các cách hỏi " Who's that?  Kia là ai?" , That is dùng khác  "This is - Đây là" ở chỗ nào ? "this is - Đây là" còn " That is - Kia là " là những đại từ chỉ định dùng để chỉ , trỏ sự vật  tới 1 đối tượng.
+ Nếu một vật nào đó, ai đó ... ở gần em. Em chỉ tay tới vật đó và Em sẽ nói " This is a ...Đây là một..."

Read more...

Tiếng Anh Tiểu học - Unit 1 : Bài học 3 - Bye Chào tạm biệt bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiểu học Unit 1 : Bài học 3 Cách Chào tạm biệt  trong Tiếng Anh Trong bài học này em học các cách chào tạm biệt thông thường trong Tiếng Anh, cách dùng "This is - Đây là". Cách dùng "'Bye"."'Bye" là cách nói thông thường để  chào tạm biệt ai đó bằng  Tiếng Anh . Còn nói "Good bye"  cũng là cách chào tạm biệt khi phải xa ai , Nó trang trọng hơn , không suồng sã, trong những hoàn cảnh thích hợp như; Bạn phải xa rời một ai đó mà có thể bạn sẽ không gặp lại nữa. Nó nhẹ hơn từ " từ biệt" hay " vĩnh biệt" mang tâm trạng buồn. Hay khi bạn giận dữ bạn sẽ nói " good  bye!".

Read more...

Tiếng Anh Tiểu học - Unit 1 : Bài học 2 - Bạn tên là gì?

Tiếng Anh Tiểu học Unit 1 : Bài học 2 Cách hỏi tên trong Tiếng Anh Trong bài học này em ôn lại với các cách chào thông thường trong Tiếng Anh, cách giới thiệu tên mình và cách hỏi kia là ai ? cách đánh vần tên mình bằng tiếng Anh .Thường, bạn sẽ không cần hỏi tên mà tự người đó sẽ giới thiệu tên của họ. Nhưng trong trường hợp họ không nói bạn có thể hỏi như sau:

Read more...

Tiếng Anh Tiểu học - Unit 1 : Bài học 1 - Cách chào Tiếng Anh

 Tiếng Anh Tiểu học  Unit 1 : Bài học 1  Cách chào Tiếng Anh Trong bài học này em  làm quen với các cách chào thông thường trong Tiếng Anh, cách giới thiệu tên mình và cách chào tạm biệt

a) Hai người bạn gặp nhau thường dùng những cách chào như:
   + Hi- Chào.
    + How are you? / How are things? / How's life? Bạn sao rồi? / Mọi việc sao rồi? / Cuộc sống thế nào?
b) Em có thể trả lời lại như sau:
   +  Fine thanks, and you? Tốt, cảm ơn, còn anh?
   +  Fine thanks, what about yourself? Tốt, cảm ơn, còn bạn thì sao?

Read more...