A+ A A-

Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm chương trình mới | English Lesson Plans Grade 6

 II. PHƯƠNG PHÁP HỌC

1. Tại trường:

-         Tập chung nghe giảng, nghiêm túc làm theo các yêu cầu của thầy, cô.

-         Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

-         Luyện tập nói tiếng Anh với thầy, với bạn bè, tận dụng mọi cơ hội có thể để tập nói tiếng Anh. Nói đúng trọng âm, ngữ điệu.

-         Nắm vững các vấn đề ngữ pháp đã học, các cấu trúc câu. Ghi chép đầy đủ, chính xác.

2. Tại nhà:

-         Ôn lại bài học ngay khi có tiết học ở lớp.

-         Dựa vào các cấu trúc và các ngữ liệu đã học để luyện nói tiếng Anh cùng bạn.

-         Làm đầy đủ bài tập trong sách bài tập. Tìm đọc thêm các loại sách tham khảo nếu có thể.

-         Thường xuyên học, củng cố và mở rộng vốn từ của mình.

-         Viết từ mới và mẫu câu hay vào sổ tay học tập của mình.

III. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 được thiết kế với kênh hình và kênh tiếng phong phú. Mỗi đơn vị bài học được chia thành 7 phần thích hợp cho việc rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, ngữ âm và từ vựng.

-         Phần 1: Getting started: Giới thiệu từ vựng và ngữ pháp.

-         Phần 2: A closer look 1: Luyện từ vựng và ngữ âm.

-         Phần 3: A closer look 2: Học ngữ pháp

-         Phần 4: Communication: Thực hành nói tiếng Anh.

-         Phần 5: Skills 1: Luyện kỹ năng đọc, nói

-         Phần 6: Skills 2: Luyện kỹ năng viết, nghe.

-         Phần 7: Looking back&Project: Luyện tập, củng cố các kiến thức đã học.

-         Mỗi học kì có 06 đơn vị bài học.

IV. CHUẨN BỊ:

        - Sách học sinh, sách bài tập.

        - Chuẩn bị phần: Unit 1: Getting started cho  tiết  học sau.

                                                   UNIT 7 : TELEVISION 

                                                          Getting started

                          Week 20       Period : 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I.Objectives:

       - By the end of the lesson, the sts can use lexical items related to television.

 II. Language contents:

- Vocabulary: TV programmes, people and things

      - Grammar: - Conjunctions(and, but, because…)

                      -Wh- question words

III. Teaching methods: Repetition, using pictures, pair/ groupwork, explanation, question-answer.

IV. Teaching aids: Textbook, picture, tape.

V. Procedure:

Teacher’s and students’activities

                                    Contents

1. Lead in

-T write the word TELEVISION on the board and asks Sts to give any ideas/vocabularies related to the topic.

 

 

 

T shows the picture and asks Sts what they expect to hear in the listening with the question: ‘What will they talk about?’

-From Sts’answer, T can pick any words appeared in the text and write them on the board.

 

 

-T plays the tape.

-Sts listen while reading  the text.

-T has Sts read the conversation again and answer the questions.

 

 

 

 

 

-T asks Sts to guess/explains the meaning of the adjs

-Sts make some sentences with these adjs

 

 

 

-T asks Sts to match the words with the right pictures

-Sts work in groups. Each group gives answer.

-T shows the answer then has Sts practice pronouncing the words, check if Sts understand the meaning of the words.

 

-T guides Sts to some clues/words.

-Sts read through the sentences first, then read each sentence carefully and decide which word is the right one.(independently)

-T allows Sts to change their answer bofore discuss with the whole class.

 

 

-Sts work in group, discussing to find two things they like/ dislike about TV.

-T asks Sts not to use “I like…/don’t like …”

2. Homework:

- Learn the grammar and vocabulary.

- Prepare new leson(Unit 7: A closer look 1)

 

News               channel

 

           
     
         
 

                                                                

                                                                                                                        

                                                            

   Programme                                     

                                           cartoon      

 

*WHAT’S ON TODAY?

1. Listen and read

   funny (adj)

   stupid (adj)

   awful (adj)

   cool (adj)

   channel     (n)

   cartoon     (n)

   schedule    (n)

  1. 1. Laughing out Loud

2.VTV3

3.No, they aren’t

4. Because he is awful.

5.Tom is stupid, but funny.

 

  1. Mr Bean: funny, awful

Tom: stupid, funny

Jerry: intelligent      

 

  1. popular

     boring  # interesting

     entertaining

      live

     educational    

 

2. Put the correct words in the box under each picture 

 1.national television   2.news programme

 3.local television        4.comedy

 5.game show            6.animal programme

 

 

 

3. Complete the sentences

make s.o do s.th :

competition (n)  -   compete (v)

main character

      1.national                  4.competition

      2.comedy                  5.cartoons

      3.channels                 6.educational

4. Work in group

Like:- I can watch many films

         -I can relax arter a hard working day

         -I can learn something from TV

           …

Dislike:

      -There are not enough programme for children.

      -Watching too much TV make me tired/lazy.                           

Nhấn vào đấy để tải về  miễn phí :

>>>Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm chương trình mới | English Lesson Plans Grade 6