A+ A A-

5 Kế hoạch Bồi dưỡng đội tuyển Thi học sinh giỏi cấp huyện Lớp 9

 

          - Thời gian dự thi cấp huyện: Dự kiến ngày 

          4. Nội dung thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi

          4.1. Nội dung thi

          Nội dung thi chọn học sinh giỏi theo khung ôn tập HGS của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          4.2. Hình thức thi và thời gian làm bài

          - Hình thức thi viết tự luận

          - Thời gian làm bài: 150 phút/ môn

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phó Hiệu trưởng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng HSG;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDHSG, phân công, thời khóa biểu;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, giáo viên dạy;

- Tham mưu với Hiệu trưởng quyết định đội tuyển học sinh giỏi trên cơ sở đề xuất của giáo viên bồi dưỡng;

- Cùng với tổ chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Tổ trưởng chuyên môn

- Có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng lên kế hoạch chi tiết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ môn mình;

- Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chuyên môn các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Tham mưu Phó Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng.

3. Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng HSG

- Theo dõi quá trình học tập của học sinh;

- Trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao theo hướng cá thể hóa;

- Cung cấp các nguồn tư liệu, các nguồn tài liệu để học sinh tự nghiên cứu thêm ở nhà;

- Nắm bắt trình độ năng lực học sinh đúng thực chất;

- Phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi thời gian học tập ở trường, ở nhà;

- Hàng tuần báo cáo tình hình chuyên cần của học sinh cho Phó Hiệu trưởng, hằng tháng nhận xét kết quả học tập của học sinh và báo cáo cho Phó Hiệu trưởng để kịp thời chỉ đạo chuyên môn;

- Đề xuất thay đổi danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng và danh sách đội tuyển dự thi cấp huyện ( nếu có).

4.Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

- Tư vấn giúp học sinh chọn môn bồi dưỡng phù hợp khả năng, thường xuyên theo dõi chất lượng của học sinh lớp mình chủ nhiệm và tình hình chuyên cần của học sinh tham gia bồi dưỡng.

- Liên hệ với giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em an tâm học tập.

     

Tên bài

Kiến thức nâng cao

Dạng bài tập

Thời gian

 

 

Unit 1-

A visit from a penpal

1. Wish , if only

2. To be / get used to + V- ing

To make a great impression on Sb

3 . Regular and irregular verbs

4. Write : Complete a letter by using the suggested words

1. Rewrite the following sentences

2. Verb forms

3 . Word forms

4. Choose A , B , C or D to complete the passages

5, Fill in the blank with one suitable words

6 . Complete the letter / sentences by using the suggested words

7 Reading comprehension

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

Unit 2 - Clothing

1. Passive voice ( special cases )

( To have St done / verbs of opinion , imperative , phrasal verbs . ......)

2. The present perfect tense

3 . Structures : prefer doing St to doing St , would rather + V , would rather Sb did St , to allow Sb to do St . make + N / pro + adj .....

4. Preposition after verbs

5, Write an argument

6. Word forms

1. Rewrite the following sentences : with present perfect , simple past tense , passive voice ,  coparision ...

2. Verb forms

 3 . Word form : N+ able , N+ ian , adj +ly = adv

4. Prepositions

5 , Correct the mistakes

5, Complete the sentences by using the suggested words

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

 

Unit 3- A trip to the countryside

1. Clauses and phrases of result : such....that , so .....that , too+ adj /  adv, adj/ adv + enough

2 . Clauses and phrases of concession  : though , in spite of ...

3 . Prepositions after verbs

4 . Write a passage of 100-120 words

5 . Structures : It takes / took

* Verbs : watch / hear / notice + N / Pro + V- ing

1. Rewrite the following sentences  : Clause and phrases of result , clause and phrases of concession ( although , even though , inspite of , despite  ) comparision

2 . Fill in each blank  with one suitable preposition

3 . Verb forms

 4. Fill in the blank with one suitable word

5. Complete a letter or a passage by using the suggested words

 

 

Tháng 11

 

 

 

Unit 4 - Learning a foreign language

1 . Direct and indirect speech ( invite, offer advise )

2 . Read the advertisments then do the task below

3. Word forms : V+ er / or , V + ment , dis , un im , in + adj

4 . Because , because of , , so ...

 

. Rewrite the following sentences  : Reported speech , conditional type 1

2 . Fill in each blank  with one suitable preposition

3 . Verb forms

 4. Fill in the blank with ome suitable word

5. Complete a letter or a passage by using the suggested words

6 . Reading comprehension

 

 

 

 

 

Tháng 12

 

 

 

 

Unit 5 - The media

1 . Tag questions ( some special cases )

2 . Structures : to be fond of , to be interested in ...

3 , Word forms 

4 . V + to Verb / verb-ing

1 .Choose A , B , C or D to complete the sentences

2. Rewrite the following sentences : tag question , V-ing , to find St + adj , it takes , spend time + V-ing

3 . Word forms

4 . Correct the mistakes

5 . Fill in the blank with one suitable word

6 . Complete a letter or a passage by using the suggested words

7 . Reading comprehension

 

 

 

 

 

Tháng 12

 

 Nhấn vào đây để tải về >>>

>>>>5 Kế hoạch Bồi dưỡng đội tuyển Thi học sinh giỏi cấp huyện Lớp 9