A+ A A-

Một số lỗi mà học sinh thường mắc phải khi viết câu bị động

 Một số lỗi mà học sinh thường mắc phải khi viết câu bị động


        Trong khi học câu bị động, các em thường gặp lỗi khi chuyển đổi câu, viết lại câu trong các trường hợp sau:
a,Tân ngữ của câu chủ động là một cụm giới từ phải được chuyển đổi thành chủ ngữ của câu bị động.
Eg: They must take care of books borrowed from the library. ( Active )


         Trong trường hợp này học sinh thường nhầm lẫn và xác định sai tân ngữ của câu chủ động. Trong ví dụ này các em sẽ xác định “books borrowed” làm chủ ngữ cho câu bị động => Books borrowed must be taken care of from the library. (Passive). Trong câu này chuyển đổi sai bởi vì “from” là một giới từ nối “books borrowed” và “the library”, theo văn phạm thì “cụm giới từ” thường không tách rời nhau. Để chuyển đổi đúng, ta phải lấy cụm giới từ “books borrowed from the library” làm chủ ngữ cho câu bị động.
Ta phải viết: Books borrowed from the library must be taken care of.
b.Không dùng tân ngữ là một “cụm trạng từ chỉ nơi chốn” ở câu chủ động để đổi thành chủ ngữ ở câu bị động.
              Eg: Jack felled a tree in the garden. ( Active )
      Tôi thấy học sinh thường chuyển đổi như sau: A tree in the garden was felled by Jack. ( Sai )
      Ta phải đổi: A tree was felled in the garden by Jack. ( Pasive ) – (Đúng)
Chú ý: Cụm trạng từ chỉ nơi chốn luôn luôn phải được đặt liền sát trước By+O ở câu bị động.
c.Trường hợp câu có đại từ quan hệ:
    Đối với thể loại này rất phức tạp, các em thường khó hiểu và không biết phải làm như thế nào cho đúng? Thường các tài liệu chỉ có đáp án mà không có công thức chuyển đổi, đường chứng minh để dẫn đến kết quả thì lại không có. Trong quá trình giảng dạy, tôi đã giúp học sinh tìm cách giải như sau:
          Eg: I’ve just received the letter which he sent me yesterday.(Active)
Đây là câu chủ động có sử dụng đại từ quan hệ “Which” đóng vai trò làm tân ngữ, chúng ta tiến hành như sau:
-Trước hết chúng ta tách câu phức ở trên thành hai câu đơn.
             I’ve just received the letter(a). He sent me the letter yesterday(b).
- Đổi hai câu (a), (b) sang bị động:
             The letter has just been received(a). The letter was sent to me yesterday(b).
-Cuối cùng dùng đại từ quan hệ “Which để nối câu (a),(b) thành một câu, ta có đáp án đúng như sau:
              The letter which was sent to me yesterday has just been received.(Passive)
d.Cần phân biệt giữa đại từ đóng vai trò tân ngữ và cụm trạng từ chỉ thể cách khi xác định tân ngữ ở các câu chủ động.
     Ở trường hợp này nếu học sinh dịch sai không chính xác thì sẽ xác định tân ngữ của câu chủ động sai.
       Eg: A machine could do this much more easily.(Active).( Trong ví dụ này, cụm trạng từ chỉ thể cách “this”: việc này, điều này,…..). Ta có đáp án đúng: This could be done much more easily by a machine. (Passive)
      Trái lại, học sinh thường xác định tân ngữ ở câu chủ động không đúng nên các em thường chuyển là: This much more easily could be done by a machine.
e.    Cần đặt đúng vị trí các trạng từ ở câu bị động:
Phần này khi làm bài các em thường lúng túng không biết đặt ở đâu, đặt vòa vị trí nào cho đúng?
Vị trí các trạng từ thường được đặt như sau:
- Trạng từ chỉ sự hoạt động thường được đặt giữa Be + P2.
- Trạng từ chỉ nơi chốn thường được đặt trước By + O.
-    Trạng từ chỉ thời gian thường được sau By + O.
Eg 1: They often clean the classroom in the morning.(Active)
  The classroom is often cleaned in the early morning. (Passive – đúng)
Có trường hợp một số học sinh không nắm được quy tắc trên sẽ làm:
The classroom is cleaned often in the early morning. (Passive – sai)
Eg 2: Miss Hoa is building this restaurant in the park. (Active)
   This restaurant is being built in the park by Miss Hoa. (Passive – đúng)
                                                        Adv of place
Một số học sinh vì không nắm được quy tắc trên đã đặt trạng từ không đúng vị trí:
This restaurant is being built by Miss Hoa in the Park.(Passive – sai)
Tương tự quy tắc trên đối với trạng từ chỉ thời gian.
f.    Khi chủ ngữ của câu chủ động là: Noone, Nobody,…
- Khi đổi sang bị động ta phải dùng thể phủ định.
Eg: Noone swept this street last week. (Active)
    This street wasn’t swept last week. (Passive - đúng)
      Học sinh không hiểu cách dùng Noone, Nobody (mặc dù nó dùng với câu khẳng định nhưng diễn tả ý phủ định), các em vẫn chuyển như sau:
  This street was swept last week. (Passive – sai)
Chú ý: Khi câu chủ động, chủ ngữ vẫn dùng Noone, Nobody như trên nhưng tân ngữ đứng sau động từ là tiếng “anything” thì đổi sang câu bị động ta phải chuyển “anything” => “nothing”.
Eg: Noone can do anything unless the police arrive. (Active)
\    Nothing can be done unless the police arrive. (Passive – đúng)
(Nothing dùng trong câu khẳng định)
g. Cần phân biệt ngữ cảnh để chọn câu bị động:
- Đối với một số động từ như: enjoy, advoid, admit, finish, deny + V-ing (Active)/ being + P2.
- Khi làm bài tập nếu học sinh không phân biệt ngữ cảnh câu dẫn thì dễ nhầm lúc chọn đáp án, thường chọn sang dạng chủ động.
              Eg: The children…………..to the zoo.
A.were enjoyed taken                                  C. enjoyed being taken
B.were enjoyed taking                                 D. enjoyed taking
  ( Đáp án C là đúng )
h. Lưu ý động từ “get” đôi khi được thay thế cho động từ “to be” trong câu bị động:
   Eg: Lots of postmen …………….by dogs.
A.    bite            B. bit                C. get bitten               D. bitting
i. Tránh nhầm lẫn khi dùng giới từ “by” hoặc “with”:
- Đối với dạng bài tập trắc nghiệm về chọn giới từ trong câu bị động, học sinh cần chú ý giới từ “by” dùng để chỉ người gây ra tác nhân đối với hành động.
         Eg: A song can be sung ……………….her.
A.    with                    B. by                 C. in                  D. for
( Đáp án B là đúng )
- Giới từ “with” đi với từ dùng để chỉ phương tiện, công cụ.
       Eg: A letter is written ……………….a pen.
A.    by                    B. in                  C. for                  d. with
( Đáp án B là đúng – học sinh thường chọn nhầm đáp án A ).

_____________________________________Source: tutenglish.com_________