A+ A A-

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 - Chương trình mới - Học kì 2

Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2014 - 2015 - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2014 - 2015 - Soạn theo chương trình Tiếng Anh mới - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Giáo án này có những bài học sau

Unit11: What’s the Matter withYou?
Unit 12 : Our Free-Time Activities
Unit 13 :  Accident Prevention
Unit 14 : My Favourite Stories
Unit 15 : My Dream House
Review 3:Revision for the Mid- second term test - Mid- second term test
Unit 16 : The Weather and Seasons
Unit 17 : My Hometown
Unit 19 : Road signs
Unit 20 : Finding the Way
Review 4: Revision for the second – term test

Read more: Giáo án Tiếng...

Chương trình Giảng dạy Tiếng Anh Lớp 5 - Let's Learn English - Book 3

Thưa thầy cô và các bạn. Theo quy định Môn Tiếng Anh tiểu học là một Môn học tự chọn. Let's Learn English book 3 là một quyển Sách giáo khoa và các là tài liệu dạy học cho môn học tự chọn chohocj sinh lớp 5. Môn học tự chọn ở tiểu học không có nghĩa là có thể chọn bất kì một chương trình hay sách giáo khoa nào đó cho dạy và học.
Phân phối Chương trình Tiếng Anh lớp 5 - Dạy theo cuốn Let's Learn English Book 3 Ở Tiểu học Năm học 2014 - 2015. Tổng số tuần cả năm  : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết.

       Học kì I                      : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết.
      Học kì II                     : 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết.

Read more: Chương trình...

Chương trình Giảng dạy Tiếng Anh Lớp 4 - Let's Learn English - Book 2

Let's Learn English book 2 là một quyển Sách giáo khoa và các là tài liệu dạy học cho môn học tự chọn. Môn học tự chọn ở tiểu học không có nghĩa là có thể chọn bất kì một chương trình hay sách giáo khoa nào đó cho dạy và học.
2. Nội dung chương trình Let's Learn English book 2 ở Lớp 4 là 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết cho cả năm
3. Quan điểm dạy học sách Let's Learn English book 2: Quan điểm giao tiếp (Communicative approach). , Quan điểm chủ điểm (Thematic approach). Quan điểm coi học sinh là chủ thể của hoạt động dạy và học (Learner- centered approach). Quan điểm học qua chơi, chơi để học (Learning through playing, Playing to learning)
4. Sách giáo khoa và các tài liệu hỗ trợ
a).Sách học sinh: Let’s Learn English – Student’s Book - Books 2  dùng cho  lớp 4.

Read more: Chương trình...