A+ A A-

Bài soạn Tiếng Anh Let's Learn English Book 1 - Học kì II - Lớp 3

Bài soạn Tiếng Anh Let's Learn English Book 1 - Học kì II - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 Học kì II - Năm học 2014 - 2015 - Soạn theo chương trình Let's Learn English Book 1 - Học kì II - Lớp 3 - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Giáo án soạn kĩ , chia làm 3 cột đó là : Time - Steps/Activities - Work arrangement . Học kì II, chương trình này dạy  tiếp 6 bài đó là:

Unit 7: Family Members
Unit 8: Ages
Unit 9: My House
Unit 10: The Weather
Unit 11: Our Pets
Unit 12: Our Toys

Read more: Bài soạn Tiếng...

Giáo án Let's Learn English Book 1 - Học kì I - Lớp 3

Giáo án Let's Learn English Book 1 - Học kì I - Lớp 3 - Năm học 2014 - 2015 - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 Học kì I - Năm học 2014 - 2015 - Soạn theo chương trình  Let's Learn English Book 1 - Học kì I - Lớp 3 - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Giáo án soạn kĩ , chia làm 3 cột đó là : Time - Steps/Activities - Work arrangement . Học kì I , chương trình này dạy 6 bài đó là:Unit 1: Hello
Unit 2: Thank you
Unit 3: Our Names
Unit 4: My Friends
Unit 5: My School
Unit 6: My Classroom .

Read more: Giáo án Let's...

Phân phối Chương trình Tiếng Anh Lớp 3 - Let's Learn English - Book 1

Let's Learn English book 1 là một quyển Sách giáo khoa và  là tài liệu dạy học cho môn học tự chọn. Môn học tự chọn ở tiểu học không có nghĩa là có thể chọn bất kì một chương trình hay sách giáo khoa nào đó cho dạy và học.
2. Nội dung chương trình Let's Learn English book 1 ở Lớp 3 là 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiếtcho cả năm
3. Quan điểm dạy học sách Let's Learn English book 1: Quan điểm giao tiếp (Communicative approach). , Quan điểm chủ điểm (Thematic approach). Quan điểm coi học sinh là chủ thể của hoạt động dạy và học (Learner- centered approach). Quan điểm học qua chơi, chơi để học (Learning through playing, Playing to learning)
4. Sách giáo khoa và các tài liệu hỗ trợ
a).Sách học sinh: Let’s Learn English – Student’s Book - Books 1, 2, 3 dùng cho các lớp 3, 4, 5.

Read more: Phân phối Chương...

Bài soạn Tiếng Anh lớp 5 - Chương trình mới - Học kì 1

Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì I - Năm học 2014 - 2015 - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì I - Năm học 2014 - 2015 - Soạn theo chương trình Tiếng Anh mới - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Giáo án soạn có các bài học sau:  Prepare for the academic year
Unit 1: A summer  Camp   Unit 2 : My friend’s House
Unit 3 : A Birthday Party   Unit 4 : Mai’s Day
Unit 5 : Our picnic to the seaside
Review 1: Revision for Mid-first term test - Mid-first term test - Correction of The Mid–first term Test
Unit 6 : A visit to the Zoo        Unit 7: My favourite Sport and Games
Unit 8 : My favourite Books      Unit 9 : Our Teacher’s Day
Unit 10 : How I Learn English
Review 2: Revision for the first – term test - The first – term test - Correction of the first term test

Read more: Bài soạn Tiếng...