A+ A A-

Phương pháp dạy cụm từ giúp học sinh tiểu học nói tiếng Anh một cách hiệu quả

Phương pháp dạy cụm từ giúp học sinh tiểu học nói tiếng Anh một cách hiệu quả

Để giao tiếp thành công bằng tiếng Anh đòi hỏi cần kết hợp rất nhiều yếu tổ trong đó kỹ năng nghe nói phải tốt. Nếu nghe không hiểu ta không thể nói giỏi được. Thực tế cho thấy thời gian để dành dạy kỹ năng nghe nói cho học sinh tiểu học rất hạn chế dẫn đến thực trạng nhiều em không thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp ở mức đơn giản.

Read more: Phương pháp dạy...