Đề Kiểm tra Tiếng Anh 3 Học Kì 1 - Đề 1 Năm học 2017 - 2018

Đề Kiểm tra Tiếng Anh 3  Học Kì 1 - Đề 1 Năm học 2017 - 2018

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là đề Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 3  Năm học 2017 - 2018 cuối học kì 1 theo chương trình hiện hành. Đề Kiểm tra thiết kế theo ma trận 4 mức độ ( nhận biết , thông hiểu , vận dụng và vận dụng cao) thgeo đúng thông tư 22 . Có đáp án biểu điểm rõ ràng. Tutenglish.com nghĩ rằng đây là tài liệu hay giúp cho thầy cô hay các bạn học sinh Lớp 3 ôn tập tốt  cho kì thi cuối học kì 1 này. Xin cảm ơn.

 
PART 2: READING AND WRITING (15 minutes)
Question 6: Look and read. Put a tick () or a cross (X) in the box.(1pt)
1 . This is a playground.     
2. That is a gym .            
 3. Those are  pencils.           
4. These are pencils.           
5.  That is my school .
6. These are my books.        
Question 7: Look and read. Write Yes or No (1pt)    
 1. Stand up !    
........Yes.......                       

2. Quan: Don’t talk, please
     Mary: Sorry.    ..........No.........    
 3. Mr Loc: Good morning, boys and girls ?
     Class:     Good morning, Mr Loc
     Mr Loc: Sit down, please.    
4. Nga: May I ask a question ?
     Nam: Yes, you can.    
5. Linda: May I open your book ?
   Quan:  No, you can’t.    
6. Miss Hien : Mary, come here, please
    Mary : Yes, Miss Hien.    
Question 9: Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4 (1 pt)
                Mai    school                      Mary gym small    new

     Hello, I’m (1)...Mai.... This is my new friend, (2) ……………….. We go to school together. This is my (3) ………………….. It is big. And that is the library. It’s new but (4)……………….. . And look at the (5)............................. It’s large.

>>> Click here to download this test  from >>>Đề Kiểm tra Tiếng Anh 3  Học Kì 1 - Đề 1 Năm học 2017 - 2018

>>> Click here to download this test  from >>>Đề Kiểm tra Tiếng Anh 3  Học Kì 1 - Đề 1 Năm học 2017 - 2018

Top