Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 3-

Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 3-  

 

Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 3-   

Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (5 điểm).

A. rubber                                     B. ship                                    C. house                   

D. parrot                                     E. dog                                      F. plane           

Ví dụ: 1. A. rubber

  

2. …….

     

3. …

 

 

4. ……. 

 

 5. ……   

       

6. ……..  

 Bài 2. Đọc và hoàn thành các câu với những từ trong khung (2 điểm)

       like               trucks              How               ten              cats

 I have many toys. I have five (1) trucks, three planes, and (2) ………. yo-yos.

My friend Hoa has some pets. She has two dogs and three (3) …………… .

What about you? What toys do you (4) ……… ? (5) ...…… many pets do you have?

Bài 3. Đọc và nối (2 điểm)

1. What are you doing?

 

A. It’s in north Viet Nam.

2. What’s the weather like?     

B. I have five.

 

3. Where’s Sa Pa?

C. I’m watching TV.

 

4. How many trucks do you have?

D. It’s sunny.

 

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).

      1. have / Do / pets / you / any /?

 ------------------------------------------------------------------

2. playing / piano / am / I / the /.

 -----------------------------------------------------------------

3. far / Ha Long Bay  / from / is / Ha Noi /.

 -----------------------------------------------------------------

4.  you / toys / Do / like / ?

 -----------------------------------------------------------------

 

 

>>>>>Nhấn vào đây để

-- Tải miễn phí  đề thi từ >>>>> Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 3  

-- Tải miễn phí  đề thi từ >>>>> Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 3   

Top