Đề thi Tiếng Anh 4 Học kì II 2020 Đề 3

De tih Tieng Anh Lop 4 - English Test Grade 4Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2020 - Đề 3-  

 

Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2020 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2020 - Đề 3-   

 

Bài 2: Chọn và khoanh vào một từ khác loại với ba từ còn lại (1 điểm)

Example: 0. A. shirt  B. dress               C. jeans           D. bread

1. A. pharmacy         B. pretty               C. sweets shop     D. bakery

2. A. volleyball         B. badminton       C. animal             D. table tennis

3. A. coffee               B. noodles           C. fried chicken    D. pork

4. A. hospital            B. milk                 C. driver               D. fishing

5. A. clothes             B. things               C. month              D. with

Bài 3: Chọn và khoanh vào một đáp án đúng (2 điểm)

 Example: 0. What are you going to do? I’m _____ to get presents.

A. go

   going

C. goes

D. to go

1. What _______ is that? – It’s a giraffe.

A. animal

B. animals

C. food

D. drink

2. Where did you go? – I ______ to Hoi An Ancient Town.

A. go

B. get

C. went

D.going

3. My mother is a ________. She works in a hospital.

A. teacher

B. worker

C. driver

D.doctor

4. ______ time is it? – It’s six o’clock.

A. What

B. How

C. Where

D. When

5. – What’s your favourite food? – _________.

A. beef

B. bread

C. chicken

D. A+B+C

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)

Example: 0. you / noodles? / Would / like / some

                 ? Would you like some noodles?

1. a festival / It’s / for / children.

? ……………………………………………………………………………..

2. going to / carols. / I’m / Christmas / sing

? ……………………………………………………………………………..

3. get up? / What time / you / do

? ……………………………………………………………………………..

4. last / came / back / month. / I

? ……………………………………………………………………………..

5. nice / My mother / and friendly. / is

? ……………………………………………………………………………..

Bài 5: Nối những câu ở cột A với những câu ở cột cho phù hợp (2 điểm)

A

B

C

1. What time do you have lunch?

2. What’s her job?

3. What animal is that?

4. What is Mid-Autumn Festival?

5. What’s she like?

6. Why do you want to go to the bakery?

a. It’s a crocodile.

b. She’ s a farmer.

c. Because I want some bread.

d. At 11.00.

e. It’s a festival for children.

f. She cheerful.

1 d

2 …

3 …

4 …

5 …

6 …

Bài 6:  Đọc rồi trả lời câu hỏi  (2 điểm)

Hi. My name is Linda. I like beef. It is my favourite food. I love orange juice. It is my favourite drink.

Hello. My name is Nam. I do not like beef. I love chicken. It is my favourite food. I love fruit juice very much. Apple juice is my favourite drink.

1. What is her name?

………………………………………………………………………………..

2. What is her favourite food?

………………………………………………………………………………..

3. Does Nam like beef?

………………………………………………………………………………..

4. What’s his favourite drink?

………………………………………………………………………………..                                    

>>>>>Nhấn vào đây để

-- Tải miễn phí  đề thi từ >>>>> Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 3   

-- Tải miễn phí  đề thi từ >>>>> Đề thi Tiếng Anh 4 - Học kì II - 2015 - Đề 3   

Top